Filtering by Tag: Riksantikvaren

Kontakt med Riksantikvaren

Mye av forarbeidet rundt Husmannsplassen Lia har vært å samle mest mulig informasjon, råd og tips. 

Et av de mange spørsmålene jeg har hatt og som jeg har ønsket avklart før en starter en byggesøknadsprosess, er å få vite hvor interesserte myndighetene er i at plassen skal ivaretas og eventuelt vernet/fredet.

Det var tidligere ukjent for meg, men Riksantikvaren er kun ansvarlig for kulturminner som anses å ha nasjonal betydning og selv om fredningssaker normalt starter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, har jeg valgt å sende Riksantikvaren en henvendelse for å unngå at jeg i uvitenhet starter arbeid som en senere vil se var feil. 

Husmannsplasser har ikke blitt prioritert som verneobjekt og i dag finnes det kun fire fredede husmannsplassanlegg i Norge og disse er alle lokalisert på det sentrale Østlandet. Det finnes få andre igjen rundt om i Norge og de har behov for istandsetting og/eller restaurering, for å kunne viderebringe husmannsvesenets "storhetstid" til de kommende generasjoner. 

Husmannsplasser er blandt de kulturminnene som i svært liten grad har vært prioritert som verneobjekter. De fysiske sporene og minnene etter husmannsvesenet er i stor utstrekning blitt borte. For mange er epoken nært knyttet til fattigdom og avhengighetsforhold til jordeier, og ønsket om å bevare de fysiske minnene har følgelig vært svakt. Mange plasser er forsvunnet og knapt gjenkjennbare som tufter i utmarka. Andre er bygget om eller revet og erstattet med nyere og mer tidsmessige hytter eller boliger. 

At Husmannsplassen Lia ville blitt fredet ser jeg ikke på som noen tragedie, heller tvert imot. Sørlandet og Norge generelt har særdeles få eiendommer slik som Husmannsplassen Lia igjen og jeg tror en eventuell fredning er noe som kan utnyttes av spesielt det lokale i viderebringelsen av husmannsvesenets historikk til de yngre generasjoner. Jeg tror myndighetene i dag har et mye bedre perspektiv på hva som bør fredes og hvilken støtte som bør gis eiere av fredede eiendommer. Det burde være en prioritert oppgave å sikre slike anlegg som et ledd i å gjøre listen over fredete bygg mer representativt. 

Henvendelsen ble sendt Riksantikvaren i dag per e-post. Om og når en eventuelt får svar er ukjent.

Foto av Lia favorittmerket av Riksantikvaren

På nettstedet Flicker som er en internettjeneste hvor brukerne kan laste opp fotografier og video (på intil 90 sekunder) og dele dem med andre, har Riksantikvaren favorittmerket et foto av Husmannsplassen Lia tatt av vår egen Olav Ulltveit-Moe. 

For å se de andre favorittmerkede bildene på Riksantikvarens side på Flickr, klikk her. © 2014 - 2019 • Husmannsplassen Lia i Gjerstad • All rights reserved • Designed by Weejuns Design